Incoterms

incoterm

Incoterms (International Commercial Terms) คือ เป็นข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า โดยกำหนดเป็นมาตรฐานความหมายการค้าที่ใช้ตกลงในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล ได้รับการดูแลและคุ้มครองโดยสภาหอการค้านานาชาติ (ICC: International Chamber of Commerce) ซึ่งยึดติดกับการค้าสหประชาชาติหลัก เพื่อให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ โดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกัน โดย INCOTERM ปี 2010 มีทั้งหมด 11 รูปแบบ ซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

Rules for any mode of transport

 • EXW – Ex Works (named place of delivery)
 • FCA – Free Carrier (named place of delivery)
 • CPT – Carriage Paid To (named place of destination)
 • CIP – Carriage and Insurance Paid to (named place of destination)
 • DAT – Delivered At Terminal (named terminal at port or place of destination)
 • DAP – Delivered At Place (named place of destination)
 • DDP – Delivered Duty Paid (named place of destination)

Rules for sea and inland waterway transport

 • FAS – Free Alongside Ship (named port of shipment)
 • FOB – Free on Board (named port of shipment)
 • CFR – Cost and Freight (named port of destination)
 • CIF – Cost, Insurance & Freight (named port of destination)

รายละเอียดของ Term ต่างๆ

incoterm

Rules for any mode of transport

EXW – Ex Works (named place of delivery)
Task ผู้ขายส่งมอบเมื่อผู้ขายวางสินค้าไว้ ณ บริเวรสถานที่ของผู้ขายหรือ ณ บริเวรที่ระบุ(เช่นโรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น)
Cost ผู้ขายชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เกี่ยวกับสินค้า หลังจากส่งมอบแล้วภาระทั้งหมดจะเป็นของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว
Risk ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงจนกระทั่งได้ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

FCA – Free Carrier (named place of delivery)
Task ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่งหรือบุคคลอื่นที่แต่งตั้งโดยผู้ซื้อ ณ จุดที่ตกลงกันไว้
Cost ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะส่งมอบสินค้าและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินพิธีการขาออกด้วย
Risk ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงจนกระทั่งได้ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

CPT – Carriage Paid To (named place of destination)
Task
ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่งหรือบุคคลอื่นที่แต่งตั้งโดยผู้ซื้อ ณ จุดที่ตกลงกันไว้และต้องทำสัญญารับขนด้วย
Cost
ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ
Risk
ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงจนกระทั่งไดส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

CIP – Carriage and Insurance Paid to (named place of destination)
Task
ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่งหรือบุคคลอื่นที่แต่งตั้งโดยผู้ซื้อ ณ จุดที่ตกลงกันไว้ ต้องทำสัญญารับขนและประกันด้วย
Cost
ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ พร้อมทั้งค่าประกันภัย
Risk
ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงจนกระทั่งได้ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

DAT – Delivered At Terminal (named terminal at port or place of destination)
Task
ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการนำมาวางตามความประสงค์ของผู้ซื้อ ณ ท่าเทียบพาหนะขนส่งที่ระบุ ที่ท่าเทียบเรือหรือสถานที่ปลายทางที่ระบุ ผู้ขายต้องทำสัญญารับขนด้วย
Cost
ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึง ณ ท่าเทียบพาหนะขนส่งที่ระบุ ที่ท่าเทียบเรือหรือสถานที่ปลายทางที่ระบุ
Risk
ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการนำสินค้าไปถึงและการขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเทียบพาหนะขนส่ง ท่าเทียบเรือ และ สถานที่ปลายทางที่ระบุ

DAP – Delivered At Place (named place of destination)
Task
ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการนำมาวางตามประสงค์ของผู้ซื้อ ในขณะที่สินค้ายังอยู่บนพาหนะที่มาถึงซึ่งพร้อมจะให้ทำการขนถ่าย ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ และผู้ขายต้องทำสัญญารับขนด้วย
Cost
ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึง ณ ท่าเทียบพาหนะขนส่งที่ระบุ ที่ท่าเทียบเรือหรือสถานที่ปลายทางที่ระบุ
Risk
ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงจนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ

DDP – Delivered Duty Paid (named place of destination)
Task ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าโดยการนำมาวางตามประสงค์ของผู้ซื้อ ในขณะที่สินค้ายังอยู่บนพาหนะที่มาถึงซึ่งพร้อมจะให้ทำการขนถ่าย ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ และผู้ขายต้องทำสัญญารับขนด้วย
Cost
ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงพิธีการศุลกากรขาเข้า ค่าภาษีอากรขาเข้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆไปจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ
Risk
ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงจนกระทั่งถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุ

incoterm

Rules for sea and inland waterway transport

FAS – Free Alongside Ship (named port of shipment)
Task ผู้ขายส่งมอบเมื่อสินค้าถูกนำมาวางที่ข้างเรือ(เช่นบนหน้าท่า)ที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ ท่าเรือต้นทาง
Cost
ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งนำมาวางข้างเรือ
Risk
ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงจนกระทั่งได้นำสินค้ามาวางที่ข้างเรือเรียบร้อยแล้ว

FOB – Free on Board (named port of shipment)
Task ผู้ขายส่งมอบสินค้าไว้บนเรือที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ ท่าเรือต้นทาง
Cost
ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งนำมาวางไว้บนเรือ
Risk
ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงจนกระทั่งได้นำสินค้ามาวางบนเรือเรียบร้อยแล้ว

CFR – Cost and Freight (named port of destination)
Task ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆจนกระทั่งสินค้าถูกนำมาวางบนเรือ รวมทั้งค่าระวางเรือไปยังท่าเรือปลายทางด้วย
Cost
ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆจนกระทั่งสินค้าถูกนำมาวางบนเรือ รวมทั้งค่าระวางเรือไปยังท่าเรือปลายทางด้วย
Risk
ผู้ขายรับผิดชอบความเสี่ยงจนกระทั่งได้นำสินค้ามาวางบนเรือเรียบร้อยแล้ว

Allocations of costs to buyer/seller according to Incoterms 2010

Incoterm 2010 Export customs declaration Carriage to port of export Unloading of truck in port of export Loading on vessel/airplane in port of export Carriage (Sea/Air) to port of import Insurance Unloading in port of import Loading on truck in port of import Carriage to place of destination Import customs clearance Import duties and taxes
EXW Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
FCA Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
FAS Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
FOB Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
CPT Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer/Seller Buyer/Seller Seller Buyer Buyer
CFR Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer/Seller Buyer Buyer Buyer Buyer
CIF Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer/Seller Buyer Buyer Buyer Buyer
CIP Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer/Seller Buyer/Seller Seller Buyer Buyer
DAT Seller Seller Seller Seller Seller Seller/Buyer Seller Buyer Buyer Buyer Buyer
DAP Seller Seller Seller Seller Seller Seller/Buyer Seller Seller Seller Buyer Buyer
DDP Seller Seller Seller Seller Seller Seller/Buyer Seller Seller Seller Seller Seller

Allocations of risks to buyer/seller according to Incoterms 2010

The risk and the cost is not always the same for Incoterms. In many cases, the risk and cost usually goes together but it is not always the case.
Rules for sea and inland waterway transport

Incoterm 2010 Seller Carrier Port/Terminal Onboard Port/Terminal Buyer
FOB Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer
FAS Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer
CFR Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer
CIF Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer

Rules for any modes of transport

Incoterm 2010 Seller Carrier Port Ship Port Terminal Named Place Buyer
EXW Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
FCA Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
CPT Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
CIP Seller Seller Insurance Insurance Insurance Insurance Insurance Buyer
DAT Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer
DAP Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer
DDP Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller