Company Profile

“บริษัท คอนเวอร์เจนท์  อินเตอร์เฟรท จำกัด”

เป็นศูนย์กลางของการดำเนินการทางด้านโลจิสติกส์ การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อรับและส่งสินค้า
ให้ถึงจุดหมายปลายทางตรงตามวันและเวลาที่กำหนดและเป็นผู้ให้บริการแบบ one stop service
รวมถึงยังเป็น Customs broker ซึ่งเป็นสมาชิกของ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาติไทย

โดยมี Concept คือ “บริการคือชีวิตของเรา” นอกจากนี้ บริษัท คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท ยังคงให้บริการในการส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศต่างๆ
เช่น ลาว มาเลเซีย เป็นต้น ทั้งทางอากาศและรถ การให้บริการของเรา เป็นการเน้นการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
และการรวมบุคลกรแบบผสมทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าไว้ ด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฎิบัติงานตามความเหมาะสม
บริษัท คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท ของเรายังมี เครือข่ายในการให้บริการที่เชื่อถือได้ มากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก
และมีการันตี ทั้งจากสมาคมในประเทศหรือระดับนานาชาติ