EDI (Electronic Data Interchange)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์

Electronic Data Interchange

EDI (Electronic Data Interchange) คือ การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดยระบบ EDI จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 อย่างคือ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารที่เป็นกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานสากล ด้วยสององค์ประกอบนี้ทำให้ทุกธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารกันได้ทั่วโลก EDI ยังเหมาะกับธุรกิจที่ต้องค้าขายระหว่างประเทศ ธุรกิจการขนส่งสินค้านำเข้าส่งออกชิปปิ้งต่างๆเป็นต้น

ข้อดีของ EDI

  • ลดความผิดพลาดของเอกสารข้อมูลต่างๆ เพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องในการรับส่งเอกสาร
  • ลดงานซ้ำซ้อน และลดขั้นตอนในการจัดการรับส่งเอกสาร
  • ลดค่าใช้จ่ายต่างๆจากการเตรียมเอกสารและขนส่งเอกสารรวมถึงการเก็บรักษาเอกสาร
  • สามารถค้นหาสืบค้นข้อมูลเอกสารต่างๆย้อนหลังได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
Shipping (ชิปปิ้ง) 2

Paperless
เป็นระบบที่กรมศุลกากรได้นำมาใช้ในการดำเนินการพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้ขั้นตอนในการดำเนินการมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระบบ Paperless จะใช้ในการจัดทำและส่งใบขนผ่านพิธีการ รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลโดยกรมศุลกากรได้นำข้อมูลจากทางผู้นำเข้าและตัวแทนผู้นำเข้าไปตรวจสอบกับทาง Freightforwarder หรือ เอเย่นต์ อีกครั้ง ก่อนที่จะอนุญาตให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ นอกจากนั้นระบบ Paperless ยังสามารถใช้ส่งข้อมูลใบเคลื่อนย้ายสินค้า (Goods Control List), ส่งข้อมูลรายงานเรือเข้า (E-Manifest) และส่งข้อมูลชำระภาษีขาเข้า (E-Payment) ได้อีกด้วย

ข้อดีของระบบ Paperless

  • ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้เอกสารจำนวนมากในการเดินพิธีการศุลกากร
  • ลดเวลาในการดำเนินการลงได้มาก รวมถึงสามารถลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รับรองใบขนได้เลยผ่านระบบออนไลน์
  • เป็นระบบที่รวมข้อมูลการขนส่งจากหลายฝ่ายมาตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระเบียบก่อนที่จะประยุกต์ใช้และพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
  • มีการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น