การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร (Harmonized System)

HS check

พิกัดศุลกากร(Harmonized System) หรือ HS code

เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชนิดสินค้าด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก สำหรับแจ้งภาษีอากร  ซึ่งประกาศใช้โดย องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO)  เกิดจากความร่วมมือกันของสมาชิกกว่า 176 ประเทศ และประเทศไทยได้เข้าร่วม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 และระบบนี้ได้รับการยอมรับจากองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) จึงได้นำมาใช้เป็นสากลทางการค้าระหว่างประเทศ
เนื่องจากแต่ละประเทศมีสินค้าที่หลากหลายเพราะแต่ละประเทศอาจมีวัตถุดิบไม่เหมือนกัน และมีชื่อเรียกแตกต่างกัน จึงต้องมีอะไรสักอย่างที่กำหนดให้เข้าใจตรงกันในระดับสากลเกี่ยวกับประเภทและชนิดสินค้านั้น จึงมีการรวมกลุ่มแลัวกำหนดเกณฑ์ให้เข้าใจตรงกัน จึงประกาศใช้ระบบ HS code นั่นเอง

แล้ว HS Code มีความสำคัญอย่างไร ?

  1. ใช้ในการกำหนดอัตราภาษีทั้งขาเข้าและขาออก แต่ที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ขาออกไม่ค่อยเสียภาษี ส่วนมากจะเป็นภาษีขาเข้ามากกว่า
  2. ถ้าเรากำหนด HS Code ถูกต้อง การที่เราจะใช้สิทธประโชยน์ทางภาษีอากร หรือการใช้ฟอร์มลดหย่อนภาษี  FTA ต่างๆ ย่อมใช้ได้อย่างแน่นอน
  3. เมื่อเราทราบอัตราภาษีอากรที่ชัดเจน จะนำมาคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

จะค้นหาพิกัดสินค้าของเราได้อย่างไร ?

เราสามารถค้นหาพิกัดสินค้าที่น่าเชื่อถือได้จากหลายแหล่งเช่น

  1. เว็บไซต์กรมศุลกากร ค้นหาพิกัดวิธีการใช้  หรือที่  Tariff e-service
  2. Application กรมศุลกากร  HS Check มีทั้งใน Google Play และ App Store  สามารถค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าได้ 2 วิธี ดูวีดีโอการใช้งานได้ที่นี่
    1.  ค้นหาข้อมูลพิกัดศุลกากรเบื้องต้น โดยพิมพ์ชื่อของสินค้าที่เราต้องการทราบพิกัดแบบสั้น ๆ ในช่องคำอธิบายภาษาไทย ซึ่งแอพพลิเคชั่นจะแสดงผลเป็นพิกัดที่ปรากฎชื่อของสินค้าแต่ละประเภท
    2.  ค้นหาคำวินิจฉัยของสินค้าที่ได้มีการพิจารณาไว้แล้ว รวมทั้งข้อมูลสินค้าที่ได้มีการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า (Advance Ruling)
  3. ให้ตัวแทนเคลียร์สินค้าที่ชำนาญการ ระบุพิกัดสินค้าให้ เพราะนอกจากจะมีประสบการณ์ ผ่านการเคลียร์สินค้าทุกวันแล้ว ยังต้องทำเอกสารที่ต้องระบุ HS Code จึงเป็นอีกตัวเลือกทางหนึ่งครับ เพราะถ้าเราจะนำเข้าสินค้า เราก็ต้องให้ ตัวแทนออกของเหล่านี้ดำเนินการให้อยู่แล้ว

เนื่องจากโลกของเรามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเกิดขึ้น ทำให้สินค้าและการบริการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นสินค้าใหม่ๆ ส่วนผสมใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมา ทำให้บางครั้งอาจเกิดความสับสนว่าจะใช้พิกัดสินค้าไหนดี  ดังนั้นเรื่องของพิกัดสินค้า ยังคงมีประเด็นในเรื่องการตีความ ในฐานะที่เราเป็นผู้เสียภาษีอากร จึงจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนการนำเข้าสินค้า  โดยให้ทางกรมศุลกากรวินิจฉัยพิกัดสินค้าให้ก็ได้  เพราะกรมศุลกากรได้เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลและวินิจฉัยล่วงหน้าก่อนการนำเข้า ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำร้องสอบถามได้ที่ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วนบริการศุลกากร 1164